جشن دانش آموختگی 1398

چهارمین مراسم جشن دانش آموختگی دانشکده کارآفرینی