گزیده ای از فعالیت ها:

- دکترای مدیریت کارآفرینی از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مرکز نوآوری و فناوری شرکت سرمایه گذاری غدیر (سریر)

- عضویت در هیئت مدیره شرکت هایی همچون گروه مشاورین ندا و تکتا

- مدیر میانی در شركت هایی نظیر راکت اینترنت، شرکت خدمات انفورماتیک راهبر، گروه همکاری های اقتصادی اگست، شركت تعاونی سیمرغ ملک پارس، و گروه كارآفرینان فخر

- محقق دانشگاه او ام یو (ترکیه)

- عضو ارشد در انجمن SPES اتحادیه اروپا (بلژیک)، و آکادمی مدیریت آسیا (مالزی)