گزیده ای از فعالیت ها:

- پژوهشگر نوآوری در دانشگاه تهران و دانشگاه تگزاس آمریکا

- دکترای فرارشته ای پیرامون پیوند دانش، نوآوری و کارآفرینی از دانشگاه تگزاس- آستین

- لیسانس و فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران 

- پژوهشگر دانشگاه تگزاس- آستین

- استاد مدعو در دانشگاه سنت ادواردز

- استاد مدعو در موسسه هنر و تکنولوژی و موسسه نوآوری و کارآفرینی، دانشگاه تگزاس-دالاس

- استاد مدعو در دانشگاه پورتو پرتغال

- استاد مدعو در دانشگاه نوآوری نروژ

- استاد مدعو در دانشکده کارآفرینی و دانشکده فنی دانشگاه تهران و سازمان مدیریت صنعتی

زمینه پژوهشی

- ساختار نگرش (دانش، تفکر، رسانه، متدلوژی، آموزش و طراحی)

- پیوند تاریخ و نوآفرینی

- تجاری سازی نوآوری و برنامه ریزی اجرایی کسب وکار

کارهای اجرایی

- طراحی کارخانجات صنعتی و اجرای طرح های خدماتی در زمینه مدیریت تکنولوژی در جهت توسعه و نوسازی صنایع ایران در دهه 60 شمسی

- کارهای اجرایی و پژوهشی در زمینه نقشه راه تجاری سازی نوآوری در کانادا در دهه 70 شمسی

- مشاوره طرح های تجاری و صنعتی، پژوهش و تدریس در دانشگاه در زمینه دانش، نوآوری و کارآفرینی در آمریکا، اروپا و ایران در دهه 80 و 90 شمسی