گزیده ای از فعالیت ها:

- دانشجوی دکترای مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید از دانشگاه تهران

- کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران

- کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه اصفهان  

- پژوهشگر برتر، دانشجوی نمونه و مدرس دانشگاه تهران

- نویسنده کتاب کارآفرینی نوآورانه و روش استارتاپی

- مدیر شتابدهنده استارتاپ لند سریر

- مربی نوآوری همراه اول

- هم بنیان گذار و مدیر توسعه کسب و کار رسانه اکوسیستم

- نماینده جهانی و تسهیلگر رویداد استارتاپ ویکند

- مدیر سابق توسعه بازار و توسعه محصول استارتاپ های بخوان ، نیک استارتر، تیم برد

زمینه مشاوره:  جذب سرمایه و ارزشگذاری و تعیین سنجه های کلیدی عملکرد و تهیه فایل های

ارائه به سرمایه گذار به استارتاپ ها، شرکت ها و سرمایه گذاران