باشگاه دانش آموختگان کارآفرینی 


نام و نام خانوادگی : سروش مودب
رشته: کارشناسی ارشد کارآفرینی - گرایش سازمانی
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : فاطمه صدوقی نیا
رشته: کارشناسی ارشد کارآفرینی - گرایش آموزش و ترویج
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : مهدی تاج پور
رشته: کارشناسی ارشد کارآفرینی - سازمانی
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : سمیه کرمی
رشته: کارشناسی ارشد کارآفرینی - گرایش کسب و کار الکترونیک
سال فارغ التحصیلی : 1394

نام و نام خانوادگی : بهناز کاوندی
رشته: کارشناسی ارشد کارآفرینی - گرایش گردشگری
سال فارغ التحصیلی : 1395

نام و نام خانوادگی : سمیه حسینی
رشته: کارشناسی ارشد کارآفرینی - سازمانی
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : مهسا غریب
رشته: کارشناسی ارشد کارآفرینی - گرایش گردشگری
سال فارغ التحصیلی : 1395

نام و نام خانوادگی : گیتا مولایی
رشته: کارشناسی ارشد کارآفرینی - گرایش آموزش و ترویج
سال فارغ التحصیلی : 1393