گزیده ای از فعالیت ها:

- هم بنیانگذار سامانه آچارباز

- بنیانگذار شرکت Utopia Data Recovery center

- متخصص بازیابی اطلاعات و ذخیره سازی
و ...