گزیده ای از فعالیت ها:

- بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ اسپید

- کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
و ...