گزیده ای از فعالیت ها:

- مدیر مرکز نوآوری شرکت “طرفه نگار”

- عضو هیئت اجرایی گروه سرمایه گذاران “نیک اندیش کارایا”

- کارشناس نرم افزار و کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع

- داور، سخنران، منتور، مشاور و مدرس استارتاپ

- افتخار حضور در بیش از 1000 جلسه غربالگری تیم های استارتاپی

و ...