کارگاه “مربی گری در کسب و کار با محوریت پاسخ به این پرسش که چرا به یک مربی حرفه ای در کسب وکار نیاز داریم؟” مورخ شنبه 25 آبان ماه 1398 ساعت 16 الی 18  و همزمان با هفته جهانی کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.

سرفصل دوره:

  • مفهوم مربیگری در کسب و کار چیست؟
  • چرا به یک مربی حرفه ای در کسب وکار نیاز داریم ؟
  • مدل های مربیگری GROW
  • بررسی تأثیر مربی گری
  • نکات مهم
  • پرسش و پاسخ

دکتر بیژن خسروانی کارگاه مربی گری در کسب و کار را با این پرسش ها اغاز کرد:

  • هدف شما برای سال آینده چیست؟
  • هدف شما برای سه سال آینده چیست ؟
  • هدف شما برای 5 سال آینده چیست؟

و سپس با پیان فرازهایی از نهج البلاغه به اهمیت مشورت پرداخت و در پاسخ به پرسشهایی که در ابتدای کارگاه مطرح شده بود پرداخت و سوال هایی را مطرح کرد : آیا برای اهداف خود استراتژی دارید؟ نقشه تون چیه برنامه تون چگونه است؟ آیا ابزارهای رسیدن به برنامه تون رو دارید؟ و مهمتر اینکه آیا برای رسیدن به برنامه هاتون به مربی و راهنما نیاز دارید؟ آیا مربی و راهتما دارید؟

و در بیان اهمیت داشتن مربی اینگونه ادامه داد که ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن و ﻧوآوران ﺟﮭﺎن در ﮐﺎر ﺧود، اﮔر ﻧﺧﺑﮫ ﻧﺑﺎﺷﻧد، ﮐﺎرﺷﻧﺎس و ﺧﻼق ھﺳﺗﻧد. ھﻣﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﺧﻼﻗﯾت اﮐﺛرا آﻧﮭﺎ را ﻣﻐرور ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﺎﻋث ﺷﮑﺳت آﻧﮭﺎ در راه رﺳﯾدن ﺷﺎن ﺑﮫ ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود. ﺑﺳﯾﺎری از ﭘژوھﺷﮭﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﻧﺷﺎن از اﯾن دارﻧد ﮐﮫ اﮐﺛر آﻧﮭﺎ ﺑدون ﻣرﺑﯽ ﮐﺳب و ﮐﺎر آﮔﺎه و ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ داده اﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﮔوﺷزدھﺎی ﻣرﺑﯾﺎن ﺗوﺟﮫ ﻧﮑرده اﻧد.

در ادامه به تشریح توانایی های مربی های کسب و کار پرداخت و مدل مربی گری کسب و کار را با کلید واژه  GROW بیان کرد:

می خواهید چه چیزی باشید؟  در حال حاضر کجا هستید؟ چه توانایی هایی دارید؟ چه کاری می خواهید انجام دهید؟

با اشاره به جمله ای از برد استیونس به اهمیت تمرکز در موفقیت پرداخت.

شما می توانید یک هدف برای قهرمانی داشته باشید، اما قانونی وجود دارد که زمانی به موفقیت می رسید که روی آن تمرکز کنید.”

پس از برگزاری کارگاه دکتر خسروانی به پرسشهای شرکت کنندگان پاسخ دادند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *