Tag Archives: کمپین آموزشی

برای نوشتن طرح برگزاری یک کمپین موفق نمی توان یک بسته آماده ارائه کرد. در حقیقت کمپین ها متفاوت هستند و نمی توان مانند یک نسخه برای همه بیماری ها نمونه ای مشخص را تجویز کرد. در این مقاله نیز ما تنها به ارائه ایده ای در این زمینه بسنده خواهیم کرد.  در جستجویی ساده […]