نویسنده :  فاطمه صدوقی نیا (کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران)